Boieiro – J.Eliseu (filho)

Boieiro – J.Eliseu (filho)
Óleo s/ tela