Páteo – J.Eliseu (filho)

Páteo – J.Eliseu (filho)
Óleo s/ tela